KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO ART. 13


Szanowni Państwo,

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

     Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy HENZYM Mirosława Jeka,  z siedzibą w Gdyni 81-009, ul. Mylna 10A, posiadający NIP: 958-039-49-82, nr BDO 000028845, REGON: 221880530, (dalej: Administrator) oraz

     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HENZYM Metal s.c z siedzibą w Koleczkowie 84-207, Łężyce-Rogulewo, ul. Jarzębinowa 10, posiadającym NIP: 588 240 71 59, nr BDO 000014215 (dalej: Administrator);

     Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HENZYM s.c. z siedzibą w Koleczkowie 84-207, Łężyce-Rogulewo, ul. Jarzębinowa 10, posiadającym NIP: 588-208-80-33, nr BDO 000028793, REGON: 193032071, (dalej: Administrator).

     HENZYM Sp. z o.o. z siedzibą w Koleczkowie 84-207, Łężyce-Rogulewo, ul. Jarzębinowa 10, posiadającym NIP: 588-242-39-74, nr BDO 000538484, REGON: 366323662 (dalej: Administrator).

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@henzym.pl

4. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres siedziby Administratora;

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • przygotowania oferty, realizacji procesów handlowych i usług;
 • niezbędnym do realizacji zamówienia, zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
 • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • badania poziomu satysfakcji Klientów i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas usług;

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu złożenia oraz realizacji zamówienia oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania współpracy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 • do czasu zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi;
 • zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych;
 • do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją zlecenia/umowy, z którym związane jest przetwarzanie danych osobowych,

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Administratora;

8. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać - poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych - innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

9. Informujemy, że Administrator nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów;

10. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez Administratora monitoringu wizyjnego na terenie zakładu, informujemy, że Administrator zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Administratora oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

12. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

13. Przebywając na terenie zakładu Administratora zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

14. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.

15. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres Administratora: 
84-207 Koleczkowo, Łężyce-Rogulewo, ul Jarzębinowa 10, z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: odo@henzym.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO


1. Informujemy, że na terenie obiektu, gdzie Administratorzy tj.

 1. Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy HENZYM Mirosława Jeka, z siedzibą w Gdyni 81-009, ul. Mylna 10A,
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HENZYM Metal s.c z siedzibą w Koleczkowie 
 3. 84-207, Łężyce-Rogulewo, ul. Jarzębinowa 10,
 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HENZYM s.c. z siedzibą w Koleczkowie 84-207, Łężyce-Rogulewo, ul. Jarzębinowa 10,

prowadzą swoją działalność gospodarczą prowadzony jest Monitoring Wizyjny, (dalej: „HENZYM ” lub „Administrator”).

1. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki zamieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez HENZYM, a także przysługujących Pani/Panu uprawnieniach, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem na adres siedziby podany w ust.1, lub na adres email: odo@henzym.pl.

3. Monitoringiem wizyjnym objęte są następujące obszary w w/w lokalizacjach:

 1. teren obejmujący ciągi komunikacyjne wzdłuż terenów, na których są zlokalizowane budynki Administratora;
 2. wejścia do budynków,
 3. droga dojazdowa na teren, gdzie Administrator prowadzi działalność gospodarczą,
 4. plac parkingowy przed budynkiem,
 5. magazyny i hale produkcyjne
 6. biura

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie narażałoby Administratora na szkodę – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, tj. zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, pracowników i gości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) orazart.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże przebywanie na terenie prowadzenia działalności przez Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 5. Konsekwencją odmowy udostępniania tych  danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 m-ca od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora lub w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym )
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia danych
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

2. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, mogą być jednak przekazywane w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zostanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony.

3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nasi klienci